Touto cestou by sme Vás chceli poučiť o Vašich právach ohľadne ochrany osobných údajov.
Chceme Vás tiež ubezpečiť, že na ochrane Vašich osobných údajov nám mimoriadne
záleží a robíme všetko pre to, aby osobné údaje boli náležite chránené.

     Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje najmä zákon
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
(ďalej len ako „zákon“), ako aj nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len ako „nariadenie“, alebo „GDPR“). Okrem toho máme prijaté aj
vlastné interné pravidlá na ochranu osobných údajov.

     Na začiatku Vás chceme informovať, že použitý pojem „spracovávanie
osobných údajov neznamená, že s Vašimi osobnými údajmi neustále niečo
robíme a spracovávame ich, ale znamená to napríklad aj ich nedotknuté
uchovávanie – napríklad z dôvodu vedenia účtovníctva a jeho
archivácie (prípadne aj z iných dôvodov).

Prevádzkovateľ

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

     Prevádzkovateľom je: 3DTEC s.r.o., so sídlom na ul.Novozámocká č. 104, 949 05 Nitra, IČO: 53 286 065, DIČ: 2121337922, 

IČ DPH: SK2121337922, zapísaný v OR SR, ktorý je vedený okresným súdom Nitra,

oddiel: Sro, vložka číslo: 52421/N, (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail a pod.)
ako aj kontaktný formulár sú uvedené na stránke prevádzkovateľa v sekcii „Kontakty“.[M2] [M3] 

     Ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje, a preto sa môžete na nás s dôverou obrátiť s prípadnými otázkami, žiadosťami, či námietkami.
Poskytneme Vám všetky potrebné informácie, oznámenia a poučenia, a to bezplatne (avšak s nižšie uvedenými výnimkami).

Účel spracovania osobných údajov

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?

DATABÁZA ZÁUJEMCOV A ZÁUJEMCOVIA

     Účel spracovania osobných údajov je daný vytvorením databázy záujemcov, ktorí najmä
na základe svojich skúseností a vzdelania môžu (chcú) v budúcnosti potenciálne
spolupracovať s prevádzkovateľom na projektoch tretích osôb (t. j. obchodných
partnerov prevádzkovateľa.). Zároveň sú záujemcom poskytované informácie, ktoré
prevádzkovateľ považuje za obchodné tajomstvo, a ktoré prevádzkovateľ chce
náležite chrániť na základe dohody o mlčanlivosti a zákaze konkurenčnej
činnosti. Účel spracovania osobných údajov je daný nevyhnutnosťou vstupovania
do právnych (zmluvných) vzťahov.

DATABÁZA DODÁVATEĽOV a DOHODY O SPOLUPRÁCI

     Účel spracovania osobných údajov je daný vytvorením databázy dodávateľov, ktorí
spolupracujú s prevádzkovateľom na projektoch tretích osôb (t. j. obchodných
partnerov prevádzkovateľa.). Zároveň sú dodávateľom poskytované informácie,
ktoré prevádzkovateľ považuje za obchodné tajomstvo, a ktoré prevádzkovateľ
chce náležite chrániť na základe dohody o mlčanlivosti a zákaze konkurenčnej
činnosti.

     Účel spracovania osobných údajov je daný nevyhnutnosťou vstupovania do právnych
(zmluvných) vzťahov / kontraktov. Osobné údaje sú teda spracovávané na
vyhotovenie a uzatváranie jednotlivých typov zmlúv a dohôd. Zmluvné strany
musia byť definované jednoznačne a nezameniteľne s inou osobou, čomu
zodpovedá aj rozsah požadovaných osobných údajov. Ďalšie osobné údaje môžu byť
vyžadované, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvného záväzku a pod.

OBCHODNÍ PARTNERI

     Účel spracovania osobných údajov je daný vytvorením databázy potenciálnych i
zazmluvnených obchodných partnerov, ktorí pre svoje projekty spolupracujú a /
alebo môžu (chcú) v budúcnosti potenciálne spolupracovať s prevádzkovateľom a záujemcami
/ dodávateľmi. Zároveň sú obchodným partnerom poskytované informácie, ktoré
prevádzkovateľ považuje za obchodné tajomstvo, a ktoré prevádzkovateľ chce
náležite chrániť na základe dohody o mlčanlivosti a zákaze konkurenčnej
činnosti.

     Účel spracovania osobných údajov je daný nevyhnutnosťou vstupovania do právnych
(zmluvných) vzťahov / kontraktov. Osobné údaje sú teda spracovávané na
vyhotovenie a uzatváranie jednotlivých typov zmlúv. Zmluvné strany musia byť
definované jednoznačne a nezameniteľne s inou osobou, čomu zodpovedá
aj rozsah požadovaných osobných údajov. Ďalšie osobné údaje môžu byť
vyžadované, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvného záväzku a pod.

MARKETING

     Účel spracovania je daný marketingovou prezentáciou prevádzkovateľa voči tretím
osobám, resp. aj voči záujemcom / dodávateľom a obchodným partnerom.
V rámci tejto prezentácie prevádzkovateľ zasiela dotknutým osobám svoje
obchodné informácie, ponuky, novinky, reklamné oznámenia, reklamné predmety,
organizuje súťaže a pod.

PERSONALISTIKA A MZDY

     Účel spracovania osobných údajov je daný pracovnoprávnymi predpismi. Na riadne vykonávanie práv
a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu je nevyhnutné
spracovávať aj množstvo osobných údajov zamestnancov (vrátane osôb vykonávajúce
práce na dohodu), ich rodinných príslušníkov, aj uchádzačov
o zamestnanie. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou
dotknutej osoby a spracovávanie týchto osobných údajov je zákonnou povinnosťou
prevádzkovateľa, a to všetko na riadne spravovanie pracovnoprávnej agendy.

ÚČTOVNÍCTVO

     Účel spracovania osobných údajov je daný ekonomickou a hospodárskou činnosťou prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ v rámci bežnej podnikateľskej činnosti totiž musí evidovať
svoje príjmy, výdavky, dodávateľov, odberateľov, obchodných partnerov,
pohľadávky, záväzky a pod. S tým súvisí aj spracovanie osobných
údajov nevyhnutných na správne a prehľadné vedenie účtovnej agendy podľa
účtovných dokladov, v ktorých sú obsiahnuté aj osobné údaje.

SŤAŽNOSTI A REKLAMÁCIE

     Účel spracovania osobných údajov je daný snahou prevádzkovateľa o starostlivosť
záujemcov a o svojich dodávateľov a obchodných partnerov, tiež je daný
zlepšovaním imidžu prevádzkovateľa, ako aj snahou o nápravu prípadných
vád, nezrovnalostí, náhradu škody a pod.

Právny základ

Na základe čoho môžeme spracovávať Vaše osobné údaje?

     Súhlas je len jednou z možností (t.j. jeden z právnych základov), ktorá umožňuje
prevádzkovateľom spracovávať osobné údaje. My ich spracovávame aj na základe
nižšie uvedených možností (t.j. na iných právnych základoch). Osobné údaje teda
môžeme spracovávať aj bez Vášho súhlasu (avšak s Vašim vedomím).

DATABÁZA ZÁUJEMCOV A ZÁUJEMCOVIA

     Osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
“ Osobné údaje záujemcu je teda možné
spracovávať aj bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

     Vo vzťahu k zaradeniu osoby do databázy záujemcov sa osobné údaje spracovávajú aj
na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia, t.j. „dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

DATABÁZA DODÁVATEĽOV a DOHODY O SPOLUPRÁCI

     Osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
“ Osobné údaje je teda možné spracovávať
aj bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

OBCHODNÍ PARTNERI

     Osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
“ Osobné údaje je teda možné spracovávať
aj bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

     Vo vzťahu k zaradeniu osoby do databázy obchodných partnerov, alebo potenciálnych
obchodných partnerov sa osobné údaje spracovávajú na základe čl. 6, ods. 1,
písm. a) nariadenia, t.j. „dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré
konkrétne účely.

MARKETING

     Osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia, t.j. „dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Takto sa osobné údaje spracovávajú u dotknutých osôb, ktorí nie sú dodávatelia,
ani obchodní partneri, resp. nie sú to osoby zaradené do databázy záujemcov,
alebo na účely súťaže.

Právnym základom pre už existujúcich dodávateľov, resp. osoby zaradené
do databázy záujemcov a pre obchodných zástupcov je aj základ uvedený
v čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré
si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

(poznámka: oprávnený záujem prevádzkovateľa je v tomto prípade jeho záujem
na tom, aby poskytol obchodným partnerom, dodávateľom a osobám zaradeným do
databázy záujemcov ďalšiu starostlivosť a ponúkol im aj prípadné súvisiace
služby a/alebo tovary. Oprávneným záujmom je aj zisťovanie efektivity
marketingových kampaní). Osobné údaje je teda možné spracovávať aj bez
osobitného súhlasu dotknutej osoby.

PERSONALISTIKA A MZDY

     Osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. c)
nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“ Ide
o právne predpisy upravujúce pracovnoprávnu oblasť, ako aj všetky
súvisiace právne predpisy, ktoré je zamestnávateľ povinný plniť.

Osobné údaje sú spracovávané tiež na základe čl. 6, ods. 1, písm. f)
nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,
s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné
práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
“ (napr. pri uchádzačoch o zamestnanie,
alebo aby nebola obchádzaná konkurenčná doložka a pod.). Osobné údaje je
teda možné spracovávať aj bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

ÚČTOVNÍCTVO

     Osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti
dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Osobné údaje sú spracovávané aj na základe čl. 6, ods. 1, písm. c)
nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“ Ide
o právne predpisy upravujúce účtovné a daňové povinnosti
a s nimi súvisiace vzťahy.

SŤAŽNOSTI A REKLAMÁCIE

     Osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Osobné údaje sú spracovávané aj na základe čl. 6, ods. 1, písm. c)
nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“ Ide
o právne predpisy upravujúce reklamácie, zodpovednosť za vady a pod.

     Osobné údaje sú spracovávané tiež na základe čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia, t.j. „spracúvanie je nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s
výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné
práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
“ Oprávnený záujem je daný vytvorením
imidžu prevádzkovateľa a vhodnou starostlivosťou o záujemcu, dodávateľa
a obchodného partnera, ale aj o iné tretie osoby. Osobné údaje je teda
možné spracovávať aj bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

 

Príjemcovia osobných údajov

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

     Príjemcovia
osobných údajov sú osoby, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje a to
z dôvodu, aby sme zefektívnili našu prácu, alebo aby sme chránili naše, či
Vaše práva a oprávnené záujmy.

     Príjemcami sú
podľa povahy veci napríklad Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, bankové
inštitúcie, poisťovne, daňové úrady, okresný úrad (katastrálny odbor), súdy,
orgány činné v trestnom konaní, a iné orgány verejnej moci (orgány
štátnej správy a samosprávy), notári, advokátska kancelária, pošta a iné
doručovateľské spoločnosti a iné osoby, ktoré ďalej spracovávajú osobné údaje
vo vlastnom mene, prípadne aj poskytovatelia niektorých webových služieb na
web-stránke prevádzkovateľa. Inými príjemcami sú vo vzťahu k záujemcom a dodávateľom
sú obchodní partneri prevádzkovateľa; vo vzťahu k obchodným partnerom sú to dodávatelia,
resp. záujemcovia.

     Okrem toho môžu s Vašimi osobnými údajmi
prísť do styku aj niektorí dodávatelia služieb (tzv. sprostredkovatelia), ako
napríklad účtovnícka/mzdová kancelária, audítor, doručovateľská (kuriérska)
spoločnosť, správca počítačovej siete, správca e-mailových účtov, web-stránky,
reklamní partneri, prevádzkovatelia dátových úložísk, skartovacia firma
a pod.

Doba uchovávania osobných údajov

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

     Vaše osobné údaje
sa snažíme uchovávať len na nevyhnutnú dobu. Vychádzame pri tom
z osobitných predpisov, ktoré nám stanovujú minimálnu hranicu na
archiváciu, resp. uchovávanie niektorých účtovných dokladov, v ktorých
môžu byť obsiahnuté Vaše osobné údaje, prípadne vychádzame zo všeobecných
premlčacích lehôt.

DATABÁZA ZÁUJEMCOV A ZÁUJEMCOVIA

     Prevádzkovateľ
uchováva osobné údaje po dobu štyroch (4) rokov od registrácie záujemcu do
databázy záujemcov, resp. od poslednej ponuky dohody o spolupráci
prevádzkovateľa pre záujemcu. Táto doba je daná všeobecnou premlčacou lehotou.
Ak ide o doklady slúžiace ako účtovne doklady, tak je doba uchovania desať
(10) rokov od skončenia daného účtovného obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak.

     Základnú 4-ročnú dobu možno predĺžiť, a to aj opakovane, ak s tým záujemca súhlasí a chce byť
naďalej v databáze záujemcov.

DATABÁZA DODÁVATEĽOV a DOHODY O SPOLUPRÁCI

     Prevádzkovateľ
uchováva osobné údaje po dobu štyroch (4) rokov od skončenia dohody o
spolupráci s dotknutou osobou, resp. od uplynutia doby pre zákaz
konkurenčnej činnosti. Táto doba je daná všeobecnou premlčacou lehotou. Ak ide
o doklady slúžiace ako účtovne doklady, tak je doba uchovania desať (10)
rokov od skončenia daného účtovného obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak.

     V prípade, že dodávateľ po skončení dohody o spolupráci chce byť naďalej zaradený v databáze záujemcov,
platia pre dobu uchovávania osobných údajov aj doby uvedené vyššie (platné pre
databázu záujemcov a pre záujemcov).

OBCHODNÍ PARTNERI

     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu štyroch (4) rokov od skončenia zmluvného vzťahu
s dotknutou osobou, resp. od uplynutia doby pre zákaz konkurenčnej
činnosti. Táto doba je daná všeobecnou premlčacou lehotou. Ak ide
o doklady slúžiace ako účtovne doklady, tak je doba uchovania desať (10)
rokov od skončenia daného účtovného obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak.

MARKETING

     Ohľadne osôb zaradených do databázy záujemcov prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu platnosti
súhlasu dotknutej osoby, maximálne však 4 roky od udelenia súhlasu (potom je
potrebné súhlas obnoviť).

     Ohľadne dodávateľov prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu platnosti dohody o spolupráci a 4
roky po ukončení dohody o spolupráci. V prípade, že dotknutá osoba je po
ukončení dohody o spolupráci stále zaradená do databázy záujemcov, tak režim
doby uchovávania osobných údajov sa spravuje podľa osôb zaradených do databázy záujemcov.

PERSONALISTIKA A MZDY

     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po rôznu dobu. Ak ide o doklady slúžiace ako účtovne
doklady, tak je doba uchovania desať (10) rokov od skončenia daného účtovného
obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak. Ostatné dokumenty sa uchovávajú takto:

Vecný obsah dokumentu

Odporúčaná lehota uloženia

(v rokoch)

Školenia
a inštruktáže

3

Mzdové
listy

50

Výplatné
listiny

10

Rodinné
prídavky a materské príspevky

5

Prehlásenia
k dani zo mzdy

5

Zrážky
zo mzdy

5

Podklady
k mzdám

5

Osobné
spisy zamestnancov

70 (od narodenia
zamestnanca)

Evidencia
dochádzky

3

Evidencia
dovoleniek

3

Popisy
pracovných činností

5

Dohody
o vykonaní práce

5

Dohody
o hmotnej zodpovednosti

3 (po strate
platnosti)

Evidencia
o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie

10

Nemocenské
poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny

10

Pracovná
neschopnosť – evidencia, štatistika

5

Materská
dovolenka a neplatené voľno – evidencia

5

Stravovanie
zamestnancov – zabezpečenie

5

Bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci

5

ÚČTOVNÍCTVO

     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu desiatich (10) rokov od skončenia daného
účtovného obdobia. Táto doba je daná osobitným zákonom o účtovníctve.

SŤAŽNOSTI A REKLAMÁCIE

     Prevádzkovateľ uchováva 

4) od ukončenia reklamačného konania, resp.
vyriešenia sťažnosti. Táto doba je daná všeobecnou premlčacou dobou.

Úrad na ochranu osobných údajov

Kde sa môžete sťažovať?

     Vaše podnety a sťažnosti môžete zasielať aj na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou
pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa
sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich
osobných údajov. Podrobné informácie o úlohách, pôsobnosti a postavení
tohto úradu sú dostupné na adrese www.dataprotection.gov.sk.

     Kontakt: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, ul. Hraničná č. 12 820 07, Bratislava – 27, statny.dozor@pdp.gov.sk

     Svojich práv sa môžete domáhať aj na všeobecnom súde a uplatniť tak súdny prostriedok
nápravy.

Iné

Tu nájdete ďalšie informácie:

     Zákon, ani nariadenie nám neprikazuje mať určenú zodpovednú osobu, resp. zástupcu
prevádzkovateľa, čiže tieto funkcie u nás nie sú zriadené.

     Vaše údaje prenášame cez hranice (osobné údaje dotknutých osoby možno cezhranične preniesť
za účelom zjednotenia databáz, používania elektronických služieb, efektívnej
ponuky dohôd o spolupráci, dodávateľov a obchodných partnerov, resp. v iných
prípadoch, keď v právnom vzťahu vystupuje zahraničná osoba); to môžeme len do
krajín EHS a tretích krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú
primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

     Vo všeobecnosti pracujeme s profilovaním osobných údajov o s ich automatizovaným spracovávaním. Vaše osobné údaje teda
podliehajú profilovaniu, avšak výsledok automatizovaného spracovania vždy podlieha
neautomatizovanému rozhodovaniu konkrétneho pracovníka. Automatizované
spracovávanie osobných údajov vrátane profilovania teda vychádza z potreby
práce s databázami a s potrebou vhodného triedenia dodávateľov, pričom výsledné
rozhodnutie je neautomatizované.
[M4] 

     Poskytnutie osobných údajov je z Vašej strany dobrovoľné, pričom nie je to Vaša
povinnosť nám ich poskytnúť. Ak ich však neposkytnete, nebudeme môcť byť
s Vami ďalej v kontakte a ani Vás zaradiť do databázy záujemcov,
ani uzavrieť dohodu o spolupráci a ani inak byť s vami v právnom vzťahu.

     V prípade bezpečnostného incidentu Vás o ňom budeme informovať, ak taký incident
pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody.[1]

Vaše práva – všeobecne

Tu ponúkame základný prehľad Vašich práv:

     Na základe Vašej žiadosti týkajúcej sa Vašich práv (uvedených nižšie) sa zaväzujeme Vám
odpovedať a vyriešiť Vašu žiadosť najneskôr do jedného mesiaca od
doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môžeme v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva
mesiace, o čom Vás budeme informovať.[2]
Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám podľa možnosti
poskytneme elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

     Ak sú však Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme
Vašu žiadosť odmietnuť, alebo požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci
administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na
uskutočnenie požadovaného opatrenia.

     Ak máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s Vašou totožnosťou pri podávaní žiadosti, môžeme
Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie
Vašej totožnosti. Ak takéto dodatočné informácie neposkytnete, tak nie sme
povinní ďalej konať o Vašej žiadosti. Aj preto je možné tieto práva
z Vašej strany naplno využiť až po uzatvorení sprostredkovateľskej zmluvy
[M5] .

Právo na prístup k údajom[3]

     Máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či o Vás spracovávame osobné údaje. Ak tomu tak
je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie informácie:

a)      
účely
spracúvania;

b)     
kategórie
dotknutých osobných údajov;

c)      
príjemcovia
alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)     
ak je to
možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je
možné, kritériá na jej určenie;

e)      
existencia
práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva
namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)       
právo
podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov;

g)      
ak sa
osobné údaje nezískali od Vás, tak akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o
ich zdroj;

h)     
existencia
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

i)       
ak sa
osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte
právo byť informovaný(á) o primeraných zárukách.

     Zároveň Vám poskytneme bezplatnú kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Za
akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme od Vás účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu[4]

     Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo
doplnili chýbajúce osobné údaje (napr. prostredníctvom poskytnutia doplnkového
vyhlásenia). Opravu, resp. doplnenie oznámime aj príjemcom, pokiaľ sa to
neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. O týchto
príjemcoch Vás informujeme, ak to požadujete.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)[5]

     Máte tiež právo dosiahnuť, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás
týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)      
osobné
údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)     
odvoláte
svoj súhlas, na základe ktorého spracúvanie vykonávame, a ak neexistuje iný
právny základ pre spracúvanie;

c)      
namietate
voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
namietate voči spracúvaniu na priamy marketing;

d)     
osobné
údaje sme spracúvali nezákonne;

e)      
osobné
údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, ktorému ako
prevádzkovateľ podliehame;

f)       
osobné
údaje sme získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

     Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní ich vymazať, podnikneme primerané opatrenia,
aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie
osobných údajov, že ste ich žiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné
údaje, ich kópiu alebo repliky.

     Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)      
na
uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)     
na
splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie, alebo na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi;

c)      
z dôvodov
verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

d)     
na účely
archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či
na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní
alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)      
na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

     Oznámime každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé vymazanie osobných
údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané
úsilie. O týchto príjemcoch Vás budeme informovať, ak to požadujete.

Právo na obmedzenie spracúvania[6]

     Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)      
napadnete
správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť
osobných údajov;

b)     
spracúvanie
je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto
toho obmedzenie ich použitia;

c)      

nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)     
namietate
(na základe nižšie uvedeného práva na namietanie), a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

     Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim
súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z
dôvodov dôležitého verejného záujmu.

     Budeme Vás informovať ešte pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

     Oznámime každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každé obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ
sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. O týchto
príjemcoch Vás informujeme, ak to požadujete.

Právo na prenosnosť údajov[7]

     Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa  Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

a)      
sa
spracúvanie zakladá na súhlase, alebo na zmluve a

b)     
ak sa
spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

     Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos priamo druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

     Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo na vymazanie Vašich osobných
údajov, ktoré zabezpečíme tak, ako je uvedené vyššie. Uvedené právo sa
nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

     Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať[8]

     Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré
je vykonávané na základe našich oprávnených záujmov, vrátane namietania proti
profilovaniu.

     Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym
marketingom. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné
údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

     V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES
môžete uplatňovať svoje právo namietať spracovávanie osobných údajov
automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania
[9]

     Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. Ide o procesy
spracovávania osobných údajov, ktoré sú automatizované (v zásade bez ľudského
zásahu z našej strany), alebo založené na automatizovanom profilovaní záujemcov
/ dodávateľov (teda aj Vás spolu s inými osobami na základe určitých
kritérií, napr. vek, pohlavie, nákupné preferencie a pod. – čím sa vytvorí
cieľová skupina).

     Toto Vašej právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a)      
nevyhnutné
na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami,

b)     
povolené
zákonom, ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu
práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c)      
založené
na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

     Aj napriek tomu, že sa toto právo neuplatní voči Vám, vykonáme vhodné opatrenia na ochranu
Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah z
našej strany, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Cookies

Čo sú to súbory cookies?

     Na poskytovanie niektorých služieb
stránky, na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných
reklám, jazykové predvoľby, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na
zjednodušenie registrácie do nových služieb prevádzkovateľ môže využívať
technológiu cookies.[M6] 

·    
Cookie
je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové
stránky. Sú uložené na pevnom disku počítača, z ktorého sa stránka prehliada a
nie na tejto stránke. Uložené informácie nie sú osobne identifikovateľné,
cookie identifikujú počítač a nie osobu. Ďalšia návšteva stránky tak môže
prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.

·    
Cookies
neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa.

·    
Stránka
používa cookie služby Google Analytics, Google Adwords a Facebook s cieľom získavania prehľadov o
tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj
interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s
návštevami stránky. Cookies sú využívané na informované spravovanie,
optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev
používateľa.
[M7] 

·    
Okrem
toho, stránka môže
používať inú technológiu, ktorá prevádzkovateľovi umožňuje zhromažďovať určité
technické informácie, ako napríklad adresu internetového protokolu (IP), druh
operačného systému používaného na počítači, druh internetového prehliadača a
adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.
[M8] 

·    
Súbory
cookie služieb Google Analytics a Google Adwords sú uchovávané max. 540dní.

 Súbory cookie služby Facebook sú uchovávané 180dní.[M9] 

·    
Pokiaľ
predsa chcete súbory cookie vypnúť pre túto i ďalšie stránky, najefektívnejším
spôsobom, ako to urobiť, je zablokovať súbory cookie vo vašom prehliadači.
Odporúčame vám nahliadnuť do časti „Pomocník“ vášho prehliadača, alebo
navštíviť stránku About Cookies, kde nájdete pomoc pre všetky moderné
prehliadače. Pri vypnutých cookies však nemusíte byť vždy schopní prezerať si
určité časti stránok, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani sťahovať určité
obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií.


[1] Článok 34 GDPR: Oznámenie sa nevyžaduje, ak je
splnená ktorákoľvek z týchto podmienok :

a)      ak sme prijali primerané technické a organizačné
ochranné opatrenia a tieto opatrenia sme uplatnili na osobné údaje, ktorých sa
porušenie ochrany osobných údajov týka, napríklad osobné údaje sú nečitateľné
pre všetky neoprávnené osoby v dôsledku šifrovania,

b)     ak sme prijali následné opatrenia, ktorými sa
zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne
už nebude mať dôsledky;

c)      ak by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom
prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti.

[2] Článok 12, ods. 3 GDPR.

[3] Článok 15 GDPR.

[4] Článok 16 GDPR.

[5] Článok 17 GDPR.

[6] Článok 18 GDPR.

[7] Článok 20 GDPR.

[8] Článok 21 GDPR.

[9] Článok 22 GDPR.